Sekretesspolicy / Privacy Policy

Sekretesspolicy

Välkommen till IPTV-DANMARK-M3U.COM (”Webbplatsen”). Vi förstår att integriteten online är viktig för användare av vår webbplats, särskilt när de utför affärsverksamhet. Denna uttalande styr våra integritetspolicyer för dessa användare av webbplatsen (”Besökare”) som besöker utan att genomföra affärstransaktioner och Besökare som registrerar sig för att genomföra affärstransaktioner på webbplatsen och utnyttjar de olika tjänster som erbjuds av IPTV-DANMARK-M3U (gemensamt kallade ”Tjänster”) (”Behöriga kunder”).

”Personligt identifierbar information”

Avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person till vilken sådan information hör, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, ekonomiska profiler, personnummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilde användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad individ.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra Besökare. Vi samlar följande ytterligare information från våra Behöriga kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser för Behöriga kunder, företagets art och storlek samt annonsinventeringens art och storlek som den Behöriga kunden avser att köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tjänsteleverantörer från tredje part (såsom kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som kan erbjuda tjänster som kredit, försäkring och depositions tjänster samla in denna information från våra Besökare och Behöriga kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi begär att de redogör för hur de använder personlig information som tillhandahålls av Besökare och Behöriga kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som agerar enbart som länkar i distributionskedjan och lagrar inte, behåller eller använder den information som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, göra lämpliga tjänsteerbjudanden och uppfylla köp- och säljförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka e-post till Besökare och Behöriga kunder angående forskning eller köp- och säljmöjligheter på webbplatsen eller information som är relaterad till webbplatsens ämnesområde. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta Besökare och Behöriga kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla begärd information.

Med vem kan informationen delas??

Personligt identifierbar information om Behöriga kunder kan delas med andra Behöriga kunder som önskar utvärdera potentiella transaktioner med andra Behöriga kunder. Vi kan dela sammanställd information om våra Besökare, inklusive demografisk information om våra Besökare och Behöriga kunder, med våra anslutna byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att ”avstå” från att få information eller att bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar på våra vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information??

Personligt identifierbar information som samlas in av IPTV-DANMARK-M3U lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje parter eller anställda hos IPTV-DANMARK-M3U, förutom för användning som indikerats ovan.

Vilka alternativ finns tillgängliga för Besökare gällande insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och Behöriga kunder kan välja att inte ta emot oönskad information från oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer genom att svara på e-post enligt instruktioner eller genom att kontakta oss på

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika skäl. Vi använder cookies för att få information om våra Besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies av säkerhetsskäl för att skydda våra Behöriga kunder. Till exempel, om en Behörig kund är inloggad och webbplatsen inte används under mer än 10 minuter, kommer vi automatiskt logga ut den Behöriga kunden.

Hur använder IPTV-DANMARK-M3U inloggningsinformation?

IPTV-DANMARK-M3U använder inloggningsinformation, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, följa en användares rörelse och användning samt samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från Besökare och/eller Behöriga kunder på webbplatsen?

IPTV-DANMARK-M3U har ingått och kommer fortsätta ingå partnerskap och andra samarbeten med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan få tillgång till viss personligt identifierbar information på behovsbasis för att utvärdera Behöriga kunder för tjänsteberättigande. Vår integritetspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information. Offentliggörande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att lämna ut personligt identifierbar information för att följa en domstolsbeslut eller stämning eller en begäran från en myndighet att lämna ut information. Vi kommer också att lämna ut personligt identifierbar information när det rimligen är nödvändigt för att skydda våra Besökare och Behöriga kunder.

Hur säkerställer webbplatsen att personligt identifierbar information är skyddad?

Alla våra anställda är förtrogna med vår säkerhetspolicy och praxis. Den personligt identifierbara informationen om våra Besökare och Behöriga kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som ges ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, som kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll, som används för att skydda information som skickas över internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats är elektronisk kommunikation och databaser mottagliga för fel, manipulering och intrång, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att inträffa och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot Besökare eller Behöriga kunder för sådana händelser.

Hur kan Besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och Behöriga kunder kan kontakta oss för att uppdatera personligt identifierbar information om dem eller korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka e-post till oss på CONTACT@IPTV-DANMARK-M3U.COM

Kan en Besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlats in av webbplatsen?

Vi tillhandahåller Besökare och Behöriga kunder en mekanism för att radera/inaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta dem. På grund av säkerhetskopior och registreringar av raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares post utan att behålla viss återstående information. En individ som begär att personligt identifierbar information inaktiveras kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligt identifierbar information som rör den individen på något sätt framåt.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra Besökare och Behöriga kunder om förändringar i vår integritetspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Om vi dock ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan leda till avslöjande av personligt identifierbar information som en Besökare eller Behörig kund tidigare har begärt att inte avslöjas, kommer vi att kontakta sådan Besökare eller Behörig kund för att möjliggöra att denne kan förhindra sådant avslöjande.

Länkar:

IPTV-DANMARK-M3U.COM innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa integritetsuttalandena för dessa länkade webbplatser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

 

Privacy Policy

Welcome to IPTV-DANMARK-M3U.COM (the “Website”). We understand that privacy online is important to users of our site, especially when conducting business. This statement governs our privacy policies with respect to those users of the site (“Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business on the site and make use of the various services offered by IPTV-DANMARK-M3U (collectively, “Services”) (“Authorized Customers”).

“Personally Identifiable Information”

Refers to any information that identifies or can be used to identify, contact, or locate the person to whom such information pertains, including, but not limited to, name, address, phone number, fax number, email address, financial profiles, social security number, and credit card information. Personally identifiable information does not include information that is collected anonymously (that is, without identification of the individual user) or demographic information not connected to an identified individual.

What Personally Identifiable Information is Collected?

We may collect basic user profile information from all of our Visitors. We collect the following additional information from our Authorized Customers: names, addresses, phone numbers, and email addresses of Authorized Customers, the nature and size of the business, and the nature and size of the advertising inventory that the Authorized Customer intends to purchase or sell.

What organizations are collecting the information?

In addition to our direct collection of information, our third-party service vendors (such as credit card companies, clearinghouses, and banks) who may provide services such as credit, insurance, and escrow services may collect this information from our Visitors and Authorized Customers. We do not control how these third parties use such information, but we do ask them to disclose how they use personal information provided to them. Some of these third parties may be intermediaries that act solely as links in the distribution chain and do not store, retain, or use the information given to them.

How does the Site use Personally Identifiable Information?

We use personally identifiable information to customize the site, make appropriate service offerings, and fulfill buying and selling requests on the site. We may email Visitors and Authorized Customers about research or purchase and selling opportunities on the site or information related to the subject matter of the site. We may also use personally identifiable information to contact Visitors and Authorized Customers in response to specific inquiries or to provide requested information.

With whom may the information may be shared?

Personally identifiable information about Authorized Customers may be shared with other Authorized Customers who wish to evaluate potential transactions with other Authorized Customers. We may share aggregated information about our Visitors, including the demographics of our Visitors and Authorized Customers, with our affiliated agencies and third-party vendors. We also offer the opportunity to “opt-out” of receiving information or being contacted by us or by any agency acting on our behalf.

How is Personally Identifiable Information stored?

Personally identifiable information collected by IPTV-DANMARK-M3U is securely stored and is not accessible to third parties or employees of IPTV-DANMARK-M3U, except for use as indicated above.

What choices are available to Visitors regarding collection, use, and distribution of the information?

Visitors and Authorized Customers may opt out of receiving unsolicited information from us and/or our vendors and affiliated agencies by responding to emails as instructed, or by contacting us at

Are Cookies Used on the Site?

Cookies are used for a variety of reasons. We use cookies to obtain information about the preferences of our Visitors and the services they select. We also use cookies for security purposes to protect our Authorized Customers. For example, if an Authorized Customer is logged on and the site is unused for more than 10 minutes, we will automatically log the Authorized Customer off.

How does IPTV-DANMARK-M3U use login information?

IPTV-DANMARK-M3U uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, to analyze trends, administer the site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

What partners or service providers have access to Personally Identifiable Information from Visitors and/or Authorized Customers on the Site?

IPTV-DANMARK-M3U has entered into and will continue to enter into partnerships and other affiliations with a number of vendors. Such vendors may have access to certain Personally Identifiable Information on a need-to-know basis for evaluating Authorized Customers for service eligibility. Our privacy policy does not cover their collection or use of this information. Disclosure of Personally Identifiable Information to comply with the law. We will disclose Personally Identifiable Information in order to comply with a court order or subpoena or a request from a law enforcement agency to release information. We will also disclose Personally Identifiable Information when reasonably necessary to protect the safety of our Visitors and Authorized Customers.

How does the Site keep Personally Identifiable Information secure?

All of our employees are familiar with our security policy and practices. The Personally Identifiable Information of our Visitors and Authorized Customers is only accessible to a limited number of qualified employees who are given a password to access the information. We audit our security systems and processes regularly. Sensitive information, such as credit card numbers or social security numbers, is protected by encryption protocols, in place to protect information sent over the Internet. While we take commercially reasonable measures to maintain a secure site, electronic communications and databases are subject to errors, tampering, and break-ins, and we cannot guarantee or warrant that such events will not take place and we will not be liable to Visitors or Authorized Customers for any such occurrences.

How can Visitors correct any inaccuracies in Personally Identifiable Information?

Visitors and Authorized Customers may contact us to update Personally Identifiable Information about them or to correct any inaccuracies by emailing us at CONTACT@IPTV-DANMARK-M3U.COM

Can a Visitor delete or deactivate Personally Identifiable Information collected by the Site?

We provide Visitors and Authorized Customers with a mechanism to delete/deactivate Personally Identifiable Information from the Site’s database by contacting them. However, because of backups and records of deletions, it may be impossible to delete a Visitor’s entry without retaining some residual information. An individual who requests to have Personally Identifiable Information deactivated will have this information functionally deleted, and we will not sell, transfer, or use Personally Identifiable Information relating to that individual in any way moving forward.

What happens if the Privacy Policy Changes?

We will let our Visitors and Authorized Customers know about changes to our privacy policy by posting such changes on the Site. However, if we are changing our privacy policy in a manner that might cause disclosure of Personally Identifiable Information that a Visitor or Authorized Customer has previously requested not be disclosed, we will contact such Visitor or Authorized Customer to allow such Visitor or Authorized Customer to prevent such disclosure.

Links:

IPTV-DANMARK-M3U.COM contains links to other websites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another website. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policy may differ from ours.